نویسنده = محمد قائینی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-42

محمد قائینی؛ علیرضا عابدی پور


2. آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-54

محمد قائینی؛ محمد ابراهیم دستجرد