نویسنده = ���������������� �������� ������
بررسی انتقادی نظریه اعتبار تجهیزات نوین در رؤیت هلال

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 125-141

محمد تقی الشهیدی