نویسنده = علی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دلالت واژۀ «لعن» بر تحریم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-166

علی جعفری؛ مصطفی دهقان