نویسنده = ������������ ������ ������
کارکردهای فقهی مناسبت حکم و موضوع و تحلیل و بررسی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

علی رضا اصغری؛ محمدعلی راغبی؛ علیرضا رستمی قفس آبادی