نویسنده = محمد محمدی قائینی
تعداد مقالات: 3
1. فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-32

محمد محمدی قائینی؛ *عباس نوری احمد آبادی


2. بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-42

محمد محمدی قائینی؛ علیرضا عابدی پور


3. آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-54

محمد محمدی قائینی؛ محمد ابراهیم دستجرد