موضوعات = فقه و حقوق
تعداد مقالات: 2
1. کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-52

محمد علی قاسمی


2. ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-144

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی