موضوعات = فقه پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. فرادرمانی از منظر فقه امامیّه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-32

محمد محمدی قائینی؛ *عباس نوری احمد آبادی