دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

علی بهادرزایی؛ محمد محمدی قائینی


2. مهر تابان «1400» ؛ نقدی بر نظریّۀ علامه طهرانی ‌ره مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

محمد حسین کمالی


3. ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

مجید اسماعیلی؛ علی اصغر انصاری‌پور


4. بازپژوهی ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محمد رسول آهنگران؛ احمد صابری مجد


5. مصداق شناسی تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» در قرآن کریم با نگاهی به رویکرد فقها در این مساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

سعید توکلی زاده


6. بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


7. بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1400

سید موسی شبیری زنجانی


8. واکاوی احکام ناظر بر معامله بدافزارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

فاطمه رضائی؛ حمید رضا کامل نواب


9. نقدی بر پنداره عدم تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه های حرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

محمد عربشاهی


10. تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

هادی محبی فردوئی؛ احمد حاجی ده آبادی


11. تحلیل و بررسی استثنائات مسئله حق ردّ یمین به مدعی با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

مهدی درگاهی؛ رضا میرزایی


12. ساختارشناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمد امین کبیری


13. نگاهی نو به جمع بین روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواج‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

سید موسی شبیری زنجانی


14. مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریتِ اجرای آن در پرتو بایسته علوّ و ‌سیادت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

مهدی درگاهی