دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


تحلیل و بررسی استثنائات مسئله حق ردّ یمین به مدعی با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

مهدی درگاهی؛ رضا میرزایی


حکم فقهی اسقاط جنین در شرف مرگ برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

حسن مهدوی