تعداد مقالات: 57

51. تعلق خمس به سرمایه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-125

محمد نیازی؛ فاطمه آشناد


52. ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-144

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


53. وضعیت حقوقی معاملات تجاری ولیّ خاص با اموال مولیّ‌علیه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-148

علی حسین پور؛ غلامرضا یزدانی


54. چکیده ها به زبان دوم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-150


55. چکیده ها به زبان دوم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-150


56. ارزیابی دلالت واژۀ «لعن» بر تحریم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-166

علی جعفری؛ مصطفی دهقان


57. چکیده ها به زبان دوم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-172