مقاله


کد مقاله : 13970424145541143275

عنوان مقاله : طهارت عضو پیوندی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 266

فایل های مقاله : 1.26 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

موضوع مقاله پیش رو مطهریت و یا عدم مطهریت عملیات پیوند عضو جداشده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است و به تبع آن طهارت و یا نجاست عضو پیوند زده شده روشن خواهد شد. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس‌العین به مسلمانی پیوند زده شود. در این بحث سه دیدگاه وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت‌ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ‌یک از صورت‌ها باعث طهارت آن نمی‌شود؛ ج) اگر عضوی از نجس‌العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود، اما در غیر این مورد پاک است. روش مطالعه مقاله پیش‌رو کتابخانه‌ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان دیدگاه ها و بررسی ادله آن‌ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی‌گزیند.