مقاله


کد مقاله : 139704241507143277

عنوان مقاله : پوشیدن لباس جنس مخالف

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 191

فایل های مقاله : 1.49 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مسئله پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف، یکی از مسائلی است که در فقه مطرح شده و در جامعه مورد بحث است؛ یعنی مرد لباس ویژه زن را بپوشد و بر عکس. در عصر کنونی، یکی از مهمترین موارد ابتلای به این مسئله - جدای از پوشش در سطح جامعه که آن نیز بسیار مهم است- مسئله این پوششها در ساخت فیلمها و در مراسم تعزیه است؛ بهطوری که این مشکل در برخی از موارد با روشهای کنونی غیرقابل پرهیز است. در مقاله پیش‌رو با بررسی تاریخی طرح این مسئله و بررسی عنوان‌هایی که میتواند حکمی بر این مسئله بار کند، به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله بین قدما به هیچوجه مطرح نبوده و دلیل قانعکنندهای بر حرمتش (درباره مانند تعزیه و فیلم) وجود ندارد؛ هر چند با برخی عنوان‌ها میتوان چنین پوششی را در سطح اجتماع محکوم به حرمت دانست.