نمایه شده  عنوان آدرس
1 نورمگز-مجله علمی پژوهشی تااجتهاد www.noormags.ir/view/fa/magazine/1778
2 نورمگز-مجله علمی تخصصی پژوهش های رجالی www.noormags.ir/view/fa/magazine/2137
3 مگ ایران - مجله علمی پژوهشی تااجتهاد www.magiran.com/magazine/7623