شناسنامه


نام نشریه‌ها:

               «تا اجتهاد» در زمینه دانش فقه و به شیوه دوفصلنامه با برند علمی-پژوهشی

               «پژوهش‌نامه اصول فقه اسلامی» در زمینه دانش اصول و به شیوه سالنامه با برند علمی-تخصصی

               «پژوهش‌های رجالی» در زمینه دانش رجال و به شیوه سالنامه با برند علمی-تخصصی

صاحب امتیاز: سیدعلی شبیری.

مدیر مسئول: سیدعلی شبیری.

 سردبیر: ابوالقاسم مقیمی‌حاجی.

 مدیر اجرایی: علی‌اکبر دهقانی‌اشکذری.

 هیئت تحریریه مجله تا اجتهاد:

               محمد قائینی؛

               محمد عندلیب؛

                سیدمحمد شبیری؛

                ابوالقاسم مقیمی‌حاجی؛

                قدیرعلی شمس؛

                سیدمحمدجواد شبیری؛

                علی فاضلی‌هیدجی.

  هیئت تحریریه مجله پژوهش‌نامه اصول فقه اسلامی:

                محمد قائینی؛

                محمد عندلیب؛

                 سیدمحمد شبیری؛

                 ابوالقاسم مقیمی‌حاجی؛

                 قدیرعلی شمس؛

                 سیدمحمدجواد شبیری؛

                 علی فاضلی‌هیدجی.

  هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های رجالی:

                امیر غنوی؛

               اکبر ترابی شهرضایی؛

                 سیدمحمد شبیری؛

                 ابوالقاسم مقیمی‌حاجی؛

                 سیدمحمدجواد شبیری؛

                 محمدکاظم رحمان ستایش؛

               سیدعلیرضا حسینی شیرازی.

  ویراستار فارسی: سیداکبر سیدی‌نیا.

  ویراستار عربی: خالد غفور.

 چکیده عربی: ضیاء زهاوی.

   آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچه 19، بن‌بست ناصر، پلاک 22، مدرسه فقهی امام محمد باقر7.

 تلفن دفتر مجله: 37744575 - 025

 آدرس اینترنتی: taejtehad.mfeb.ir

پست الکترونیک: taejtehad@mfeb.ir