اخبار نشریه

انتشار شمارگان مجله با تفکیک دانش

انتشار 14 پیش‌شماره از فصلنامه تا اجتهاد گامی بلند در جهت آغاز انتشار شمارگان جدید مجله در قالب سه نشریه قرار گرفت. از همین روی مجله با تفکیک علمی و با شمارگان متوالی، با عنوان «تا اجتهاد» در زمینه دانش فقه به صورت دوفصلنامه و «پژوهش‌نامه اصول فقه اسلامی» در زمینه دانش اصول و «پژوهش‌های رجالی» در زمینه دانش رجال منتشر خواهد شد.