نقدی بر نظریۀ علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیّۀ مشهد

چکیده

مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است. به نظر علامه طهرانی، این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر مشروع است. از نظر ایشان مهم‌ترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند از: نسیء، بدعت، تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛ عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست، که القا کنندۀ نوعی تقابل بین تدین و تمدن - که تقویم شمسی از مظاهر آن است- نیز هست. مقالۀ حاضر به مناسبت حلول طلیعۀ قرن 15 هجری شمسی، به بررسی و نقد این تطبیقات و ادلۀ آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات