حکم ثانوی فرزنددار شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و ارشد فلسفه علوم اجتماعی

چکیده

آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی‌توان از آن‌ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می‌توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می‌نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می‌شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها