کنکاشی در پوشش و نگاه به قدم زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزوی و دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم

چکیده

در مسألۀ‌ پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته می‌شود. از جملۀ این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدم‌ها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کرده‌اند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاه‌ها و ادلۀ هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر می‌رسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.

کلیدواژه‌ها