گسست قرارداد اجاره ازبیع وجریان خیار غبن حادث درقرارداد اجاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

2 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

چکیده

ادله خیارغبن درقرارداد اجاره بنابر برخی ازمبانی، شامل غبن حادث شده و‌درفرض تخلف ازشرط ضمنی تساوی عوضین درمدت زمان قرارداد، به جهت دلالت ادله خیار غبن حادث، اجاره متزلزل می‌باشد. همسو دانستن عقود اجاره وبیع توسط فقها وحدوث نوسانات درملک مالک جدید، مانع ازجریان ادله خیار انگاشته شده درحالیکه با بررسی گسست بین دو عقد درنحوه تملیک وقبض منافع، ضمن پذیرش احکام متفاوت دوعقد، نوسانات درقرارداد اجاره مرتبط به مالک جدید نیست ومالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع مدلول التزامی قرارداد بوده وقبض منافع دربستر قرارداد محقق شده وزمان مقوم اجاره است، قبل ازقبض، ضمان منافع برعهده موجر واجیر واجرت برعهده مستاجر است. در اجاره ابدان هم قبض منافع اجیر در بستر زمان بوده و قبل از قبض، نقصان برعهده اجیر می‌باشد. بنابراین همانطور که عیب حادث موجب تزلزل عقد اجاره بوده وخیار عیب حادث نافذ است، بعد ازتمام بودن ادله خیار غبن نسبت به غبن حادث درقرارداد اجاره، مانعی ازجریان خیار غبن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات