نتیجه‌ی دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّت

نوع مقاله : اصولی (جهت انتشار در مجله پژوهش نامه اصول فقه اسلامی)

نویسنده

دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

نتیجۀ دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّت

چکیده

با فرض قبول مقدمات دلیل انسداد و پذیرش حجیت ظنون، می‌بایست به دنبال پاسخی برای این سؤال بود که در مقام امتثال ظنی تکالیف شرع، آیا مطلق ظن حجت است یا صرفاً نوع خاصی از ظن، واجد مناط حجیت می‌باشد. در این زمینه چهار نظریه‌ی اصلی وجود دارد که عبارتند از:1-حجیت مطلق ظن.2-حجیت خصوص ظن به طریق.3-حجیت خصوص ظن به واقع.4-حجیت جامع بین ظن به طریق و ظن به واقع. حاصل پژوهش پیش‌رو عبارت است از این که با تحلیل حقیقت تکلیف می‌توان دریافت نتیجۀ دلیل انسداد تنها حجیت ظن به مسأله اصولی یا ظن به طریق یا ظن به مرحلۀ فعلیت می‌باشد و به دیگر عبارت، عقل انسان وی را از عمل به ظنونی که اعتبارشان مظنون نیست بازمی‌دارد.

کلید واژه : انسداد، مطلق ظن، ظن به طریق، ظن به واقع، حقیقت تکلیف.

کلیدواژه‌ها

موضوعات