بر اساس نویسندگان

آ

ا

ت

  • ترابی شهرضایی، اکبر [1] مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة، رئیس مدرسه عالی فقه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه.

د

ر

س

ش

ع

ق

ک

م

ه

  • هاشم لو، محمدمهدی [1] سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی.