نویسنده = قیصری نیا، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-94

یاسر قیصری نیا