نویسنده = عابدی پور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-42

محمد قائینی؛ علیرضا عابدی پور