نویسنده = ترابی شهرضایی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-26

اکبر ترابی شهرضایی