دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 1-134 
4. ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه

صفحه 49-70

مجید اسماعیلی؛ علی اصغر انصاری‌پور