راهنمای نویسندگان

* شرایط مقاله:

 1. موضوع مقاله فقهی باشد.
 2. مقاله به زبان فارسی باشد.
 3. مقاله بردارنده نوآوری بوده و دست‌کم یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

            ارائه‌کننده نظریه یا یافته جدید علمی؛

            ارائه‌کننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛

            ارائه‌کننده استدلال جدید برای یک نظریه؛

            ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.

 1. از مقالات با رویکرد بنیادین و با روش تحلیلی و نیز موضوعات نوپدید و نیاز جامعه استقبال می‌شود.
 2. نویسنده موظف است در فرصت تعیین شده نسبت به انجام اصلاحات داورن و دیگر کادر مجله اقدام نماید. در غیر این صورت هزینه های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و ادامه روند مقاله نیاز به موافقت سردبیر دارد.
 3. مجله از پذیرش و چاپ مقالات صرفا گردآوری و فاقد نوآوری معذور است.
 4. مقاله در 8000 کلمه تنظیم گردد. در موارد ضرورت تا 10000 کلمه با ارسال دلیل آن به مجله و موافقت مجله امکان افزایش وجود دارد.
 5. مقاله در جای دیگری نشر نیافته یا هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.
 6. مقالاتی که از پایان نامه استخراج شده است همراه با نام استاد راهنما ارسال شده و در مقاله (ذیل عنوان مقاله) به اینکه از پایان نامه استخراج شده اشاره شود.
 7. مقالات ارسالی به هیچ وجه بازارسال نخواهد شد.
 8. مجله در ویرایش، حذف و تلخیص، پذیرش یا رد مقالات آزاد است.
 9. مطالب مندرج در مقالات، الزاما بیانگر دیدگاه‌های مجله نبوده و مسئولیت آن به عهده نویسنده است.
 10. وجود سرقت علمی باعث ابطال و ضبط مقاله شده و هزینه های مربوطه بر عهده نویسنده است.

 

نکته: لازم است نویسنده در چند سطر، تفاوت مقاله خود با مقالات پیشین را نوشته و دقیقا نوآوری خود را بیان نماید. تایید اولیه مقاله شما منوط به این نوشته است.

* ساختار مقاله

 مقاله باید ساختار زیر را داشته باشد:

 1. عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان؛
 2. چکیده: مقاله باید یک چکیده دست‌کم در پنج سطر در اول مقاله شامل تبیین موضوع، ساختار و نتیجه داشته باشد؛
 3. واژگان کلیدی؛
 4. مقدمه (طرح مسئله)؛
 5. مفهوم شناسی/ موضوع شناسی؛
 6. بدنه اصلی مقاله (آرا، ادله و نقد و بررسی)؛
 7. جمع بندی؛
 8. نتیجه؛
 9. منابع و مآخذ.

 

 1. وجود سرقت علمی باعث ابطال و ضبط مقاله شده و هزینه های مربوطه بر عهده نویسنده است.