نویسنده = رقیه قاسمی
بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 155-178

احمد مرتاضی؛ رقیه قاسمی