نویسنده = علی‌رضا اعرافی
وظیفۀ مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم

دوره 6، شماره 11، مهر 1401، صفحه 5-24

محمد آزادی؛ علی‌رضا اعرافی