نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 77-100

حمید رفیعی هنر