نویسنده = اکبر ترابی شهرضایی
بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 5-26

اکبر ترابی شهرضایی