نویسنده = احمد ابراهیمی قائنی
گسست قرارداد اجاره از بیع و جریان خیار غبن حادث در قرارداد اجاره

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 35-62

احمد ابراهیمی *؛ محمد علی سرافراز