نویسنده = علی جعفری
بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین‌های گسترده و رودهای بزرگ بر پایۀ «لا حرج»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-90

علی جعفری؛ سید حسین نوری؛ * سید عبدالحسین آل یاسین


ارزیابی دلالت واژۀ «لعن» بر تحریم

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 149-166

علی جعفری؛ مصطفی دهقان