نویسنده = علی رضا اصغری
تحلیل و بررسی کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در برداشت عرفی از روایات فقهی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 139-160

محمدعلی راغبی؛ علیرضا رستمی قفس آبادی؛ علی رضا اصغری