نویسنده = محمد نیازی
تعلق خمس به سرمایه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 105-125

محمد نیازی؛ فاطمه آشناد