نویسنده = محمد مهدی کمالی
تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 123-154

محمد مهدی کمالی