کلیدواژه‌ها = مصداق منکر
موضوع شناسی معروف و منکر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-100

هادی اسکندری