کلیدواژه‌ها = نماز مسافر
اعتبار حد ترخص در غیر وطن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 81-112

محمد مرادی


نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-116

داود عابدی اردکانی