کلیدواژه‌ها = جد فی السیر
نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-116

داود عابدی اردکانی