کلیدواژه‌ها = هیئت‌مدیره
واکاوی جواز تصرفات هیئت‌مدیره آپارتمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 133-144

محسن کرانی