کلیدواژه‌ها = واحد سنجش امروزی
تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 63-94

یاسر قیصری نیا