کلیدواژه‌ها = تعزیه
پوشیدن لباس جنس مخالف

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 95-123

داود عابدی اردکانی