کلیدواژه‌ها = درهم
بازخوانی واژه‌های «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 27-58

فرهاد رحمان پور؛ امیر احمد نژاد