کلیدواژه‌ها = خیار
گسست قرارداد اجاره ازبیع وجریان خیار غبن حادث درقرارداد اجاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

احمد ابراهیمی *؛ محمد علی سرافراز