کلیدواژه‌ها = جنایت عمدی
بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-42

محمد محمدی قائینی؛ علیرضا عابدی پور