کلیدواژه‌ها = امتنان
بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین‌های گسترده و رودهای بزرگ بر پایۀ «لا حرج»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-90

علی جعفری؛ سید حسین نوری؛ * سید عبدالحسین آل یاسین