کلیدواژه‌ها = حکم ظاهری و واقعی
پژوهشی پیرامون گونه‌های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر

دوره 6، شماره 11، مهر 1401، صفحه 75-100

محمد زنده‌دل؛ سید علی دلبری