موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
معیار تحقق احصان در زوجه

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 75-98

محمدجواد محمدی


درآمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 63-90

یزدان طاهرابادی؛ احمد حاجی ده آبادی


دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 133-152

رضا پورصدقی؛ طاهره یونس پور بهنمیری


تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 29-50

هادی محبی فردوئی؛ احمد حاجی ده آبادی