موضوعات = فقه خانواده
اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

* مهدی احمدی؛ مهدی سعادتی نسب


بررسی مفهوم عنوان «نِسَائِهِنَّ» در آیۀ غضّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

سید موسی شبیری زنجانی


بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیۀ غضّ

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 5-34

سید موسی شبیری زنجانی


بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 5-26

سید موسی شبیری زنجانی