موضوعات = فقه خانواده
بررسی مفهوم عنوان «نِسَائِهِنَّ» در آیۀ غضّ

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 5-28

سید موسی شبیری زنجانی


اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذورین

دوره 7، شماره 14، اسفند 1402، صفحه 99-126

* مهدی احمدی؛ مهدی سعادتی نسب


بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیۀ غضّ

دوره 7، شماره 13، شهریور 1402، صفحه 5-34

سید موسی شبیری زنجانی


بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 5-26

سید موسی شبیری زنجانی