دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

*سیدحسین منافی؛ سید رضا حسنی؛ غلامرضا مغیثه


بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

سید موسی شبیری زنجانی


بازنگری در حجیت اصل مثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1401

شهاب اسکندری


نتیجه‌ی دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

مسعود عطارمنش


بازخوانی انتقادات متأخران بر ابن‌غضائری در جرح غالیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

عمیدرضا اکبری


بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعیِ شیر حاصل از تلقیح مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

مهدی زارعی؛ محمد قائنی


سنجش هویت و وثاقت غیاث بن ابراهیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

سید موسی شبیری زنجانی


حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتهای هوشمند؛ سرقت یا کلاهبرداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

یزدان طاهرابادی؛ مصطفی درخشنده


نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

سید محمد صادق رضوی؛ علی اکبر دهقانی اشکذری


مسالک تزاحم در خطابات متزاحم از منظر استاد شهیدی‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

محمد حسین فتاحی


ارزیابی نظریه زوائد علم اصول با محوریت نقد کتاب «زوائد اصول»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

علی اصغر سلطانی؛ مهدی معتمدی


نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

حجت الله فتحی؛ علی محمدی جورکویه؛ غلامرضا پیوندی


بازتقریر نظام وار نظریه مصلحت سلوکیه با نگرشی کلامی و دین شناسانه به جنبه اثباتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

علی هاشمی


چالش های فقهی کاشت تراشه های عصبی مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

مهدی زارعی