بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی قمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

بازی با زندگی مردم عجین شده است و امروزه به پردرآمدترین تجارت های دنیا بدل شده است که در قالب های نوپدید و در بستر فضای نرم افزاری رایانه و مانند آن و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه و دنبال می شود. برخی از این بازی‌ها بی هیچ سابقه ای با سبک و سیاق جدید و قوانین متنوع طراحی و ساخته و روانه بازار شده است. بازی های رایانه ای با بازی های سنتی که در واقعیت انجام می گیرد، تمایز یا پیشرفت چشمگیر و فوق تصوری دارد. این مشخصه ها را می توان در چیستی بازی، ابزار بازی، تعداد بازیکنان، محدوده جغرافیایی بازیکنان، زمان بازی، مراحل بازی و ... دنبال نمود. به دنبال این تغییرات، بازشناسی حکم شرع نیز در این بازی ها بسیار پرچالش می نماید. بازشناسی موضوعی بازی و نیز موضوعات احکام شرع، و ارزیابی انطباق میان آنها مسیری است که بی طی آن، دستیابی به باور شرع را ناممکن می کند. قمار از موضوعات پررنگ در بازی است که شرع مقدس حکم به تحریم و بطلان آن داده است. هدف پژوهش پیش رو بازشناسی مؤلفه های دخیل در موضوع قمار و ارزیابی انطباق آنها بر بازی های رایانه ای است. در این تحقیق سعی بر استخراج حکم شرعی یا اتخاذ مبنا نیست، بلکه مولفه هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد بر اساس تعاریف لغویان احصا شده و انطباق آن در بازی های رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هر یک و چگونگی اثرگذاری بر حکم شرع اشارت شده است. وجود گرو، کاربست خدعه، لعب، تعداد و انسان بودن بازیکن، مغالبه، فعلیت غلبه، ابزار ویژه از جمله موالفه هایی است که بازشناسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی قمار

نویسنده [العربیة]

  • علی اکبر دهقانی اشکذری
دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع
چکیده [العربیة]

بازی با زندگی مردم عجین شده است و امروزه به پردرآمدترین تجارت های دنیا بدل شده است که در قالب های نوپدید و در بستر فضای نرم افزاری رایانه و مانند آن و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه و دنبال می شود. برخی از این بازی‌ها بی هیچ سابقه ای با سبک و سیاق جدید و قوانین متنوع طراحی و ساخته و روانه بازار شده است. بازی های رایانه ای با بازی های سنتی که در واقعیت انجام می گیرد، تمایز یا پیشرفت چشمگیر و فوق تصوری دارد. این مشخصه ها را می توان در چیستی بازی، ابزار بازی، تعداد بازیکنان، محدوده جغرافیایی بازیکنان، زمان بازی، مراحل بازی و ... دنبال نمود. به دنبال این تغییرات، بازشناسی حکم شرع نیز در این بازی ها بسیار پرچالش می نماید. بازشناسی موضوعی بازی و نیز موضوعات احکام شرع، و ارزیابی انطباق میان آنها مسیری است که بی طی آن، دستیابی به باور شرع را ناممکن می کند. قمار از موضوعات پررنگ در بازی است که شرع مقدس حکم به تحریم و بطلان آن داده است. هدف پژوهش پیش رو بازشناسی مؤلفه های دخیل در موضوع قمار و ارزیابی انطباق آنها بر بازی های رایانه ای است. در این تحقیق سعی بر استخراج حکم شرعی یا اتخاذ مبنا نیست، بلکه مولفه هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد بر اساس تعاریف لغویان احصا شده و انطباق آن در بازی های رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هر یک و چگونگی اثرگذاری بر حکم شرع اشارت شده است. وجود گرو، کاربست خدعه، لعب، تعداد و انسان بودن بازیکن، مغالبه، فعلیت غلبه، ابزار ویژه از جمله موالفه هایی است که بازشناسی شده است.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • قمار
  • ارکان قمار
  • بازی رایانه ای
  • کتب لغت
  • معنای لغوی