نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آن

نوع مقاله : رجالی (جهت انتشار در مجله پژوهش های رجالی)

نویسندگان

1 پژوهشگر متون حدیثی

2 دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آنمعاویة بن عمار از روات معتمد امامیه است که در طریق روایات فراوانی قرار دارد. کتب متعددی به وی منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد توجه محدثان امامی است. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از کتاب نوادر اشعری و نیز نسخۀ فقه رضوی موجود نزد علامه مجلسی، در اصل، خود کتاب معاویة بن عمار یا برگرفته از آن بوده است. نوشتار پیش رو، با مقایسه میان متن عبارات، با روایات مصادر شیعه از معاویة بن عمار، و دقت در دیگر قرائن، روشن می‌نماید که تمام آنچه در کتاب الحج آمده است عین روایت نیست؛ بلکه گاهی برداشت معاویة بن عمار از روایات است که در قالب فتاوای او نمود یافته است؛ همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر توهم نقل مباشری از امام دارد، برگرفته از روایات مشایخ اوست.

واژگان کلیدی: معاویة بن عمار، نسخه شناسی، نوادر اشعری، فقه الرضا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آن

نویسنده [العربیة]

  • علی اکبر دهقانی اشکذری 2
1
2 دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع
چکیده [العربیة]

نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آنمعاویة بن عمار از روات معتمد امامیه است که در طریق روایات فراوانی قرار دارد. کتب متعددی به وی منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد توجه محدثان امامی است. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از کتاب نوادر اشعری و نیز نسخۀ فقه رضوی موجود نزد علامه مجلسی، در اصل، خود کتاب معاویة بن عمار یا برگرفته از آن بوده است. نوشتار پیش رو، با مقایسه میان متن عبارات، با روایات مصادر شیعه از معاویة بن عمار، و دقت در دیگر قرائن، روشن می‌نماید که تمام آنچه در کتاب الحج آمده است عین روایت نیست؛ بلکه گاهی برداشت معاویة بن عمار از روایات است که در قالب فتاوای او نمود یافته است؛ همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر توهم نقل مباشری از امام دارد، برگرفته از روایات مشایخ اوست.

واژگان کلیدی: معاویة بن عمار، نسخه شناسی، نوادر اشعری، فقه الرضا.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • معاویه بن عمار
  • نسخه شناسی
  • نوادر اشعری
  • فقه الرضا ع